Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker, gevestigd aan Horloge Reparatie Atelier Cothen
Willem Alexanderweg 26
3945CJ Cothen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uwklokkenmaker.nl Horloge Reparatie Atelier Cothen
Willem Alexanderweg 26
3945CJ Cothen 0343-562772

Ronald Prins is de Functionaris Gegevensbescherming van Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker Hij/zij is te bereiken via info@uwklokkenmaker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens nog de mogelijkheid gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker) tussen zit. Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Standaard mailprogramma Apple voor mail ontvangen en versturen. E-boekhouden voor het registreren van uw horloge, naam, adres, telefoon en e-mail adres, vastleggen wat er gedaan is aan uw horloge en om de factuur aan te maken en eventueel u de factuur te mailen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, telefoon of e-mail > Wettelijke bewaartermijn voor de belasting > Contact met klant en identificatie van klok of horloge dat is aangeboden ter reparatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker verstrekt geen gegevens aan derden anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uwklokkenmaker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Horloge Reparatie Atelier Cothen – Uw klokkenmaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uwklokkenmaker.nl Dit borg ik zoveel mogelijk door altijd gebruik te maken van de laatste updates voor het operatingsysteem (Apple standaard mailprogramma en het online boekhoudprogramma: E-boekhouden).