Algemeen

1.1
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Horloge Reparatie Atelier Cothen en Klokken Reparatie Atelier Cothen (hierna te noemen opdrachtnemer) inzake levering van producten en diensten, alsmede alle aanbiedingen van opdrachtnemer.

1.2.
Een beding dat afwijkt van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover het door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

1.3
Onder “producten” wordt verstaan het leveren van horloges, groot- en kleinuurwerken, klokken, voorwerpen van toegepaste kunst en kunstnijverheid, alsmede onderdelen hiervoor en fijnmechanische onderdelen en assemblages.

1.4.
Onder “diensten” wordt verstaan het verrichten van literatuurstudie, het uitbrengen van advies, het determineren, taxeren, vervaardigen, onderhouden, repareren of restaureren van mechanische uurwerken, horloges klokken en andere voorwerpen van toegepaste kunst en kunstnijverheid, alsmede het vervaardigen en onderhouden van fijnmechanische onderdelen en assemblages.

Aanbieding

2.1.
Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend en is geldig tot 60 dagen na datum van de aanbieding.

2.2.
Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever honorarium en kosten in rekening te brengen voor het inventariseren van uit te voeren werkzaamheden en het uitbrengen van een aanbieding, indien zulks van tevoren met opdrachtgever is overeengekomen.

Prijs

3.1.
Prijsopgaven zijn vast zo lang de aanbieding geldig is, tenzij wettelijke maatregelen, BTW tarief en/of valutawijzigingen een aanpassing noodzakelijk maken en/of een leverancier van opdrachtnemer tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2.
Prijzen bevestigd in overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vast tot 60 dagen na datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.3.
Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief het vigerende hoge BTW tarief (21%), tenzij anders is vermeld.

Overeenkomst

4.1
Elke overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de opdracht niet mondeling en/of schriftelijke accepteert, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint.

4.2.
Indien het voorwerp van de aanbieding tussen het uitgaan van de aanbieding en de aanvaarding van de opdracht is gewijzigd, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht niet te aanvaarden dan wel te aanvaarden op gewijzigde condities die aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever heeft het recht terstond na bekend worden van de gewijzigde condities schriftelijk van voortzetting van de overeenkomst af te zien, in welk geval opdrachtgever gehouden is alle door opdrachtnemer gemaakte kosten en het tot dan opgebouwde honorarium te vergoeden.

4.3.
Opdrachtnemer is, bij de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.4.
Hogere kosten voor opdrachtnemer en meer tijdsbesteding door opdrachtnemer, als gevolg van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, zullen worden verrekend.

Uitbesteding van werk aan derden.

5.1.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde onder de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te laten uitvoeren.

Levertijd

6.1.
De levertijd gaat in op het laatste van de tijdstippen: de datum van de overeenkomst, of de datum van ontvangst door opdrachtnemer van het voorwerp van de overeenkomst, of de datum van ontvangst door opdrachtgever van een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtgever.

6.2.
Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd gelden als fatale termijn.

6.3.
De levertijd is gebaseerd op werkomstandigheden zoals die op de datum van de overeenkomst golden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden. Indien buiten de schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van de werkomstandigheden of door niet tijdige levering van tijdig bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden, wordt de levertijd zover nodig verlengd.

6.4.
Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6.5.
Het product of dienst geldt als geleverd wanneer het gereed en voor opdrachtgever beschikbaar is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

Betaling

7.1.
Het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, zonder enige aftrek of verrekening, dient te worden voldaan contant bij levering, dan wel vóór levering op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening, tenzij schriftelijk anders met hem is overeengekomen.

7.2.
Bij niet-naleving van de betalingsverplichting is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, en heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen als mede alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.3.
Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten heeft voldaan.

7.4.
Opdrachtnemer is tevens gerechtigd, wanneer opdrachtgever ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product of dienst geldt als geleverd conform artikel 6.5 het product of het voorwerp waarop de dienst betrekking heeft naar eer en geweten bestens te verkopen en is onherroepelijk daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer zal de verkoopprijs verantwoorden na aftrek van al het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde.

Garantie en reclamering

8.1.
Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van zowel de door hem verrichtte dienst als voor de kwaliteit van het door hem gebruikte of geleverde materiaal of product, zulks gedurende een termijn van 1 jaar na levering volgens artikel 6 lid 5, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

8.2.
Opdrachtgever dient zichtbare gebreken onverwijld na ontdekking te melden aan opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het voorwerp van de overeenkomst van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

8.3.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, wijziging dan wel reparatie door derden waaronder begrepen opdrachtgever en elk ander dan het normale gebruik door opdrachtgever en de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen

8.4.
Buiten de garantie vallen tevens materialen, onderdelen en zaken welke door of namens opdrachtgever ter bewerking of verwerking aan opdrachtnemer zijn verstrekt.

8.5
Breuk van vervangen- of gerepareerde opwindveren valt buiten de garantie.
Vervolgschade als gevolg van een na de reparatie gebroken veer valt buiten de garantie.

Risico’s van verzending en behandeling door en het verblijf bij mijn atelier zijn voor de opdrachtgever, die zorg dient te dragen voor eventuele verzekering van het te repareren voorwerp.

Tot 1 jaar na datum van reparatie worden voor horloges en klokken door de reparateur gegrond verklaarde klachten binnen de garantiebepaling behandeld.

Indien het klachten over fabrieksfouten betreft, waaronder wordt verstaan ondeugdelijk materiaal, bewerkingsfouten, montagefouten, het loslaten van de vergulding of chroomlaag van de kast, raden wij u aan deze rechtstreeks naar de importeur te sturen.

Uitgesloten van garantie zijn:

Horloge glazen
Opwindkronen
Stiften en drukkers
Duidelijk aanwijsbare gebreken van buitenaf
Imitatie horloges
Het afbreken door vallen van de wijzerplaatpoten
Lekkage van de batterij
Lunetten en onderdelen van lunetten zoals riders (Breitling) en schroeven

Garantie op de waterdichtheid, alleen van toepassing indien op de kast en/of wijzerplaat van het horloge de kwalificatie waterdicht (waterproof, wasserdicht) is aangebracht van 5 Atm. of meer.
Schade aan wijzerplaat, wijzers ontstaan doordat het glas brak bij waterdichttesten is voor risico klant.
Kwalificaties kunnen na aanvraag worden toegezonden.
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat andere benamingen (bijv. waterresistant) voor de waterdichtheid dan hierboven vermeld, geen recht geven op kosteloze reparatie.

Voor reparaties onder de € 25.00 onze prijs, maken wij geen prijsopgaaf en wordt de reparatie zonder overleg uitgevoerd.
Eventuele kosten die worden gemaakt bij niet akkoord van een reparatie, worden aan de klant doorberekend, evenals de verzendkosten voor het retourneren van het horloge.

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en eventuele verzendkosten.
Indien niet onder rembours wordt geleverd dient het factuurbedrag voor verzending te worden voldaan.

Wijzers die na de reparatie wederom los komen vallen niet onder de garantie.

8.6.
de niet-inachtneming door opdrachtgever van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

8.7.
Demontage/montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgeverleiden tot het vervallen van de garantie.

Aansprakelijkheid

9.1.
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor verzekering van de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft.

9.2.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het voorwerp van de overeenkomst tijdens transport, opslag of uitvoering van de overeenkomst, behoudens grove schuld van de zijde van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor schade of verlies aan/van het voorwerp als het voor (deel)reparatie wordt verstuurd naar een gespecialiseerd bedrijf of bijvoorbeeld naar de service afdeling van de importeur/fabrikant van het voorwerp behoudens grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer.

9.3.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

9.4.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

9.5
(post)Verzending.
Indien goederen, in afstemming met, in opdracht van de klant naar de klant worden teruggestuurd, zal dit gebeuren via PostNL aangetekend met Track en Trace code.
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade onstaan als gevolg van verlies of beschadiging van het goed als gevolg van de verzending of slechts gedeeltelijke vergoeding van de schade door PostNL.

9.6
De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

Overmacht

10.1
Overmacht geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten tot dat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan.

10.2
Onder overmacht wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog en vergelijkbare omstandigheden, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of diens leveranciers.

Geschillen

11.1
Op deze voorwaarden, en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.